نشانی:

مشهد مقدس - حرم مطهر دوربرگردان شیخ طبرسی 
بنیاد پژوهشهاى اسلامى

نشانی مکاتبه اى:

مشهد مقدس - صندوق پستى  366 – 91735

تلفن :

    32232501   (051)

فاکس :

  32232517   (051)

پست الکترونیکى:  

info@islamic-rf.ir