عنوان:   روضه الاحباب، روایتی داستانی در مقتل امام حسین (ع)
رتبه   برگزیده
بخش  
دوره   سیزدهم
انتخاب کتاب سال خراسان رضوی
مشهد
سال   1395
       
         
  اطلاعات کامل اثر